back to home dude

Dot Plus

Dot Plus

Σχετικά με το Dot Plus

Επιλέξτε κομμάτια και προσπαθήστε να τα ευθυγραμμίσετε με τέτοιο τρόπο ώστε μόλις το κάνετε, το άθροισμα τους να είναι το ίδιο με αυτό που φαίνεται στο δεξί πεδίο.